Det vises til brev av 29. mai 2019 med invitasjon til å gi en vurdering av forslagene i NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats innen 29. august.

KS har ikke foretatt noen vurdering av de hensynene som ekspertutvalget legger til grunn for sine anbefalinger, men konsentrerer seg i stedet om eventuelle virkninger av forslagene for kommunenes og fylkeskommunens økonomi.

Persontransport

Ekspertutvalget anbefaler at merverdiavgiftssatsen for persontransport økes fra dagens sats på 12 prosent til alminnelig sats som i dag er 25 prosent. Utvalget peker på at forslaget vil medføre økte utgifter for fylkeskommunene til kjøp av persontransporttjenester, tilsvarende økningen i statens merverdiavgiftsinntekter fra de aktuelle tilbyderne. Dette har sammenheng med at det i inngåtte avtaler om kjøp av persontransport er inntatt en klausul om at vesentlige avgiftsendringer i løpet av avtaleperioden skal kompenseres. I nye kontrakter som inngås vil en eventuell økt merverdiavgiftssats legges inn, slik at prisøkninger unngås. Dersom ekspertutvalgets anbefaling følges opp legger KS, på samme måte som utvalget, til grunn at fylkeskommunene fullt ut blir kompensert for utgiftsøkningen gjennom økt rammetilskudd. Dette er nødvendig for at de nasjonale ambisjonene om overgang til gange, sykkel og kollektiv skal kunne nås.

Kultur- og idrettsområdet

For en del tjenester på kulturområdet skal det svares merverdiavgift av omsetningen, for eksempel adgang til muséer og gallerier, fornøyelsesparker og kinoforestillinger. Hovedregelen er at merverdiavgift ilegges med redusert sats 12 prosent. Ekspertutvalget foreslår at merverdiavgiftssatsen for disse tjenestene heves til alminnelig merverdiavgiftssats (25 prosent), med den konsekvens at prisen for brukerne av disse tjenestene må forventes å øke. Ønske eller behov for støtte til kultur- og idrettstilbud bør etter utvalgets vurdering i stedet ivaretas gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettets utgiftsside.

Samtidig er en rekke tjenester innen kultur og idrett unntatt fra avgiftsplikt, herunder adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter og ulike idrettsarrangementer. For disse tjenestene kan det følgelig heller ikke kreves fradrag for inngående merverdiavgift. Ekspertutvalgets vurdering er at dagens mange unntak innenfor kultur- og idrettssektoren gir et uoversiktlig regelverk. Selv om tjenester unntatt fra avgiftsplikt ligger utenfor utvalgets mandat, anbefaler utvalget at det foretas en ny vurdering av å innlemme flere deler av kultur- og idrettssektoren i merverdiavgiftssystemet med alminnelig sats. KS deler ekspertutvalgets vurdering av at merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet er uoversiktlig. Etter KS’ vurdering tilsier dette at endringer i merverdiavgiften innen kultur- og idrettsområdet ikke bør gjennomføres basert på en isolert vurdering kun for tjenestene som er merverdiavgiftspliktige, men at dette først eventuelt bør skje etter en bredere gjennomgang.