Hele høringssvaret er gjengitt her:

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementet høringsbrev 15. desember 2020 vedrørende høring om etablering av digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering. Høringsfristen er satt til 16. desember 2020. Vi har ingen særskilte innspill eller merknader, men bemerker at vi grunnet svarfrist har hatt noe begrenset anledning til å vurdere alle spørsmål i detalj, herunder spørsmål knyttet til eventuell personvernproblematikk.

For ordens skyld legger vi til at dersom gjennomføringen innebærer kostander eller økt ressursbruk for kommunene, forutsetter vi at kommunenes kostander med dette blir dekket.