Forhold som er nødvendig å avklare nærmere, herunder organisering av ny offentlig AFP, utover de nødvendige leveranser fra NAV, kan avklares innenfor rammen av Overføringsavtalen. Vi ber departementet nedsette en arbeidsgruppe, hvor KS er representert, for vurdering av nødvendig revisjon av Overføringsavtalen.

Opptjenings- og uttaksregler

Vi støtter departementets forslag til opptjenings- og uttaksregler, herunder at det ikke skal være krav om samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Regulering

Vi støtter departementets forslag om at AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon i folketrygden, med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, og at det ved første regulering etter uttak, skal tas hensyn til når på året pensjonen tas ut.

Kvalifikasjonsregler

Vi støtter departementets forslag til kvalifikasjonsregler, og er enig i vurderingen av at disse ikke kan være lempeligere enn foreslått. Dette er kommentert nærmere under avsnittet om revisjon av Overføringsavtalen.

Finansering

Vi er enig i departementets vurdering med hensyn til høringsnotatets avgrensning mot finansiering av reformet offentlig AFP. Som departementet, legger vi til grunn at pensjonsleverandørene finner hensiktsmessige måter å håndtere dette innenfor rammen av allerede eksisterende lovverk.  

Forholdet til betinget tjenestepensjon

Vi er enig i at det vil være uforholdsmessig kompliserende om arbeidstaker skulle ha anledning til å bytte mellom betinget tjenestepensjon og AFP. Uttak av betinget tjenestepensjon må diskvalifisere for uttak av AFP. Det bør derfor foreligge avslag på offentlig AFP for å få betinget tjenestepensjon, og det er viktig at god informasjon til arbeidstakerne ivaretas. Vi støtter departementets forslag.

Medregning av kvalifikasjonstid mellom privat og offentlig sektor

Formålet med en ny offentlig AFP, etter mønster av privat AFP, er å fremme arbeidstakermobilitet mellom offentlig og privat sektor, ved at kvalifikasjonstid i fra offentlig sektor kan medregnes i privat sektor og omvendt. Dersom kvalifikasjonstid i fra offentlig sektor ikke kan medregnes i privat sektor, vil formålet med reformen av offentlig AFP ikke være ivaretatt. Reformert offentlig AFP må av den grunn ikke fravike vilkårene for privat AFP, på en måte som kan være til hinder for en enighet, med partene i Fellesordningen for AFP, om gjensidig medregning av kvalifikasjonstid. Som departementet påpeker, vil lempeligere kvalifikasjonsregler kunne være til hinder for en enighet om gjensidig medregning. Departementets forslag er da også i tråd med reglene for privat AFP, kun med enkelte mindre avvik. Slik vi vurderer de avvikene som er foreslått, kan vi ikke se at det er av en slik art, eller av slikt omfang, at de skulle være til hinder for en enighet om gjensidig medregning. 

Det er nærmere fem år siden partene i offentlig sektor avtalte denne reformen, og det gjenstår å avklare om kvalifikasjonstid i fra offentlig sektor kan medregnes i privat sektor. Den manglende avklaringen er da allerede mobilitetshindrende. Vi ber om at departementet intensiverer arbeidet med å avklare med partene i Fellesordningen for AFP, at de vil gjennomføre nødvendige vedtektsendringer, slik at kvalifikasjonstid i offentlig sektor kan medregnes.

Vi vil også bemerke at de hensyn som kunne ligge til grunn for lempeligere kvalifikasjonsregler isolert sett kan være gode. Herunder hensynet til den enkelte mottaker og for å fasilitere automatiserte løsninger. Disse hensyn er likevel underordnet reformens formål om å fremme mobilitet. Når det foreligger avtale med partene i Fellesordningen legger vi til grunn at eventuelle justeringer eller forenklinger i bestemmelser om AFP gjøres i samråd med de disse.

Organisering av ny offentlig AFP og revisjon av Overføringsavtalen

Hvordan ny offentlig AFP skal organiseres er ikke del av Pensjonsavtalen, men avtalens forutsetninger om bl.a. medregning av kvalifikasjonstid og opptjening- og uttaksregler, tilsier som høringsnotatet omtaler, behov for avtaler og systemløsninger for bl.a. informasjonsutveksling og refusjoner mellom de ulike ordningene, og informasjonsutveksling med NAV.

Vi støtter departementets forslag om at NAVs rolle begrenses til å levere nødvendige opplysninger som NAV forvalter. Når det gjelder de øvrige spørsmålene, som vilkårsprøving, vedtak, klagebehandling, beregning av ytelser, refusjoner, informasjonsutveksling, systemløsninger mv., er det forhold som må avklares mellom leverandørene av offentlig tjenestepensjon, og vi legger til grunn at det da vil avklares, reguleres og avtales med Overføringsavtalen.

Vi forventer at SPK som administrerer Overføringsavtalen, vil legge frem endringer i avtalen for godkjennelse av departementet. Vi vil i denne sammenheng vise til arbeidsgruppen Arbeids- og administrasjonsdepartementet nedsatte i desember 2003 for å vurdere Overføringsavtalen. Vi ber departementet nedsette en ny arbeidsgruppe, hvor KS er representert, med mandat å vurdere og eventuelt også foreslå endringer i Overføringsavtalen, på bakgrunn av de forslag som fremmes av SPK, etter at Rådgivende utvalg har hatt anledning til å gi uttalelse om disse.