Stadig flere kommuner og fylkeskommuner ser at det er viktig å delta og innrette seg mot Europa og at europapolitikk er viktig å diskutere. Dette er sentralt i høringssvaret fra KS på alternative modeller for Europapolitisk forum (EPF).

I forbindelse med revisjon av Europapolitisk forums mandat skisserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Utenriksdepartementet (UD) to alternative modeller; å videreføre og forbedre EPF (modell 1) og å avvikle EPF og fase europapolitiske saker inn i andre eksisterende nettverk og prosesser (modell 2).

Faste møtepunkter

Regelmessig politisk dialog og informasjonsutveksling kan sette forvaltningsnivåene i stand til å samhandle bedre og utnytte de mulighetene som EØS-avtalen åpner for.  

Videre kan noen faste møtepunkter bidra til at kommunesektoren kan gi innspill til sentralforvaltningen på viktige områder for kommunesektoren. Det vil også skape nettverksarenaer for stat, fylkeskommuner og kommuner for deling av erfaringer med europaarbeid.

Etter KS’ syn kan det etableres to faste, årlige møtepunkter: om våren, innen rammen av eksempelvis en nasjonal fylkeskommunal/kommunal Europadag der et viktig formål er politisk dialog om aktuelle saker med politisk ledelse i UD, KMD og andre relevante departementer. Om høsten, i form av et kortere møte i Oslo, med avgrenset formål og rammer, for eksempel innspill fra kommunesektoren til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS

Bakgrunn

Europapolitisk forum for regionale og lokale myndigheter samt Sametinget ble opprettet av KMD i 2003 som ledd i å styrke debatten og samhandlingen mellom forvaltningsnivåene om europapolitiske spørsmål. Forumet møtes to ganger i året, og er en møteplass mellom KMD og UD på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Arbeidet med å utvikle arbeidsformer i EPF startet i 2018 med sikte på å levere et bedre grunnlag for gode politiske diskusjoner og økt effektivitet i forumets arbeid. I den forbindelse så man behov for å vurdere EPFs mandat, og arbeidet med revisjon startet høsten 2019.