KS viser til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) datert 27. august 2018 med forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgang til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner.

Vi er positive til en forskriftsfesting av adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner.

Frivillige og ideelle organisasjoner fyller en viktig samfunnsrolle som kan bidra i utførelsen av velferdsoppgaver og KS har ved flere anledninger uttrykt at man er positive til å slippe til ideell sektor. Det vil være opp til den enkelte kommune om og hvor stor vekt de vil legge på valg av tjenesteyter, og om man dermed vil reservere en konkurranse for ideell sektor.

En eksplisitt bestemmelse som fastsetter at det er en reservasjonsadgang vil sannsynligvis gjøre unntaket bedre kjent blant kommunene. Terskelen for å ta i bruk unntaket vil trolig også oppleves som lavere når reservasjonsadgangen fremgår av en eksplisitt forskriftsbestemmelse.

Det må videre erkjennes at dette er et område hvor det er vanskelig å oppnå en høy grad av rettslig sikkerhet, også etter eventuell forskriftsfesting. Til forskjell fra tidligere må også konkrete vilkår være oppfylt for at reservasjonsadgangen skal kunne benyttes. Dette kan gjøre det mer utfordrende å anvende unntaket i praksis. Vi ser at det i enkelte tilfeller kan bli krevende for en kommune å vurdere om en organisasjon er en ideell aktør eller ikke. Av den grunn vil det være hensiktsmessig med ytterligere og mer praktisk veiledning om reservasjonsadgangen, for eksempel ved at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) får i oppdrag å oppdatere delkapittelet om ideelle organisasjoner i veilederen for kjøp av helse- og sosialtjenester. Her vil det være spesielt nyttig med eksempler på når vilkårene for å reservere en kontrakt for ideelle vil være oppfylt. Videre vil det være nyttig med praktisk veiledning om hvilke dokumentasjonskrav oppdragsgiverne bør stille som skal underbygge at organisasjonene er ideelle.