Nedenfor er KS' høringssvar gjengitt i sin helhet.

Vi viser til høringsbrev datert 23. juni 2020 med høringsfrist 25. september 2020 vedrørende forslag til endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Etter avtale med ASD har KS frist 2. oktober 2020 for å avgi høringsuttalelse til høringssaken.

KS støtter forslaget om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten.

Når endringene har fått virke mener KS at effekten av endringene bør evalueres med hensyn til effekt på yrkesdeltakelse og ev. effekter for behov for tilrettelegging og omfang oppsigelser.

Slik forslagene er innrettet er det ikke klart at de fullt ut ivaretar det formål som Regjeringen har angitt for endringen, om at plikt til fratreden ved aldersgrensen, for personer med lavere aldersgrensen enn den øvre aldersgrensen, skal avvikles i alle sektorer. Dette er nærmere redegjort for nedenfor.

Vurdering av forslag om å fjerne plikt til å fratre

Plikt til fratreden ved særaldersgrensen er en restriksjon som kan være uheldig. Å fjerne denne plikten utvider rettighetene for personer med særaldersgrense, og åpner for at personer med særaldersgrense kan opparbeide større pensjonsrettigheter.

Forslaget ventes å bidra til at flere står lenger i arbeid, og kan gi et positivt bidrag til at kommunene får ivaretatt sitt behov for tilstrekkelig kvalifisert personell. I hvor stor grad arbeidstakere vil stå lenger i arbeid er usikkert, og det hefter da tilsvarende usikkerhet ved mulige konsekvenser av forslaget.

Da det hefter en betydelig usikkerhet ved effekten av endringen, ser KS behov for at det gjennomføres en evaluering av endringen når den har fått virke. En slik evaluering bør undersøke i hvor stor grad arbeidstakere har valgt å stå lenger i arbeid som følge av enderingen, og også om dette har hatt konsekvenser for omfang av tilrettelegging og oppsigelser.

Forslagets betydning for plikt til fratreden ved særaldersgrense i KS’ tariffområde

Forslaget innebærer at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige fjernes for de arbeidstakerne i KS' tariffområde som har pensjon etter lov om Statens pensjonskasse eller lov om pensjonsordning for sykepleiere. Dette omfatter om lag 20 prosent av arbeidstakerne i vårt tariffområde med lavere aldersgrense enn den alminnelige. De øvrige 80 prosent med særaldersgrense har pensjon etter vår tariffavtale SGS 2020 Pensjonsordninger.

I høringsnotatet refereres det til at det er fastsatt i forskrift til kommuneloven at aldersgrensene i kommunesektoren ikke må være lavere enn i staten. Forskriftens ordlyd er at «aldersgrensen må ikke være lavere enn fastsatt for tilsvarende stillinger». Partene i KS' tariffområde har avtalt at «Aldersgrensen er 70 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke er tilsvarende stilling i staten, kan tariffpartene fastsette aldersgrense for stillingen», jf. SGS 2020 Pensjonsordninger § 6-1 tredje ledd. Det følger av tariffavtalens ordlyd, at partene i KS' tariffområde har ansett at de som parter har anledning til å fastsette lavere aldersgrense for stillinger hvor det ikke er tilsvarende stilling i staten. KS ser behov for at departementet vurderer hvorvidt forslaget, sammenholdt med forskriften, er til hinder for at partene i KS' tariffområde kan videreføre plikt til fratreden for alle personer med lavere aldersgrense enn den alminnelige i KS' tariffområde.