At det foreslås en egen lov som skal regulere kommunens ansvar på det boligsosiale området synes i utgangspunktet positivt. Lovforankringen på området i dag er fragmentert og det kan fremstå som uklart hvilke forpliktelser kommunen egentlig har. Selv om forslaget i hovedsak kun viderefører det ansvaret som kommunen har i dag etter sosialtjenesteloven og helse -og omsorgstjenesteloven, så synes det imidlertid grunn til å være skeptisk til enkelte sider av forslaget.

Hele høringssvaret