I utredningen fremsettes det en rekke forslag til endringer, og vi har ikke funnet grunn til å kommentere hvert enkelt av disse. Vi støtter imidlertid det vesentlige av forslagene, men gjør nedenfor rede for noen innvendinger til forslagene på barnevernsområdet. Generelt mener vi det er betenkelig at det foreslås store endringer i prosessen i barnevernssaker for å finansiere en styrking av støtten til rettshjelp på andre områder.

Les hele høringssvaret