KS, kommuner og fylkeskommuner er aktivt involvert i europeisk arbeid og har egne kanaler og arenaer for informasjonshenting og påvirkning.

Manglende involvering kan føre til at lokale og regionale interesser ikke blir hørt i saker som berører dem, og at EU-regelverk ikke blir utformet på en måte som i størst mulig grad ivaretar norske interesser.

For KS er det bl.a. viktig at det i tidlig fase avklares om en sak har relevans for kommunesektoren, mens mer detaljert konsekvensvurdering vil naturlig måtte komme senere.

KS foreslår noen tiltak som kan gjøre samarbeidet mellom statsforvaltningen og kommunesektoren bedre - gjennom synspunkter på enkelte av arbeidsgruppens anbefalinger.

Les hele høringssvaret