KS har levert svar på høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
om Forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige
bygninger.

KS støtter alternativene B og C, da de gir størst lokalt handlingsrom og best
ivaretar hensynet til det lokale selvstyret.