Som departementet fremhever i høringsnotatet vil forslaget innebære en harmonisering med bestemmelsene om rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningene i kommunal sektor. KS vurderer en slik harmonisering som ønskelig både for å sikre størst mulig likebehandling av arbeidstakere i vår sektor, og fordi det bidrar til harmonisering av pensjonsordningene innenfor overføringsavtalen mellom Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Oppheving av minstegrensen er også et ønskelig bidrag til at pensjonsordningene i enda større grad følger pensjonsreformens prinsipper.

Høringssvaret (brevet som pdf)