Les høringssvar fra KS - endringer i pasientjournalloven

Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk
nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for disse, samt hjemmel til å fastsette størrelse på
betalingen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre
foreslår departementet endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten med nye §§ 9
til 19.

KS er enig med departementet i behovet for sterkere samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale
e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. KS er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten
foreslår. Etter KS’ vurdering har forslagene i høringsnotatet i stor grad samme konsekvenser for
kommunesektoren som lovforslaget som ble trukket i 2020 etter stor motstand blant mange aktører.

Regjeringen oppga som del av sin begrunnelse for å trekke forslaget at Stortingets flertall offentlig hadde
uttrykt at de ikke ville støtte forslaget. Innspillene fra KS og et stort antall kommuner i tilknytning til den
forrige lovprosessen, og KS’ innspill gjennom konsultasjonsordningen og lovmedvirkningsordningen, er i
liten grad hensyntatt i det forslaget som nå er sendt på høring. Dette gir liten tillit til at kommunal sektor
får reell innflytelse på realitetsinnholdet i de varslede forskriftspålegg under ordningen.

Mer om saken
Les pressemelding fra KS
Les kronikk av styreleder i KS