Kommuneloven har en grunnleggende rolle i det norske lokaldemokratiet. KS understreker betydningen loven har for kommunen som lokaldemokratisk arena, myndighetsutøver, tjenesteyter og samfunnsutvikler.

I høringssvaret kommenterer KS i det vesentlige de forslagene som vi mener innebærer de viktigste realitetsendringene eller som ellers kan anses å ha en prinsipiell betydning.

For ordens skyld vil vi likevel nevne at vi støtter forslagene om:

  • at det samme organet som oppretter arbeidsutvalg, også får myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer til arbeidsutvalget
  • at medvirkningsråd får adgang til å opprette arbeidsutvalg
  • å kodifisere reglene om valg og midlertidig valg av varaordfører
  • å åpne for at forholdsvalg kan gjøres ved stemmetegn, som et alternativ til skriftlighet
  • at varamedlem til direktevalgt kommunedelsutvalg trer inn når et fast medlem trer endelig ut
  • å justere henvisningene til hvilke straffebestemmelser som kan gi grunnlag for suspensjon
  • lovteknisk tydeliggjøring av 1/3-kravet i § 11-3
  • å lovfeste en forskriftshjemmel knyttet til reglene om minimumsavdrag
  • forkortelser på interkommunale samarbeid
  • å tydeliggjøre at det er kommunen som har plikten til å varsle kontrollutvalget om møter i eierorganer i selskaper

Les hele høringssvaret (pdf)