Det er positivt at regjeringen vil bruke anskaffelsesregelverket som virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling. Samtidig følger det allerede av lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 5 at oppdragsgiveren har en plikt til å ta miljøhensyn i sine anskaffelser.

I utgangspunktet er det derfor ikke behov for endringer i regelverket. Rapporter fra Riksrevisjonen og DFØ fra 2022 viser dessuten at oppdragsgivere har behov for kompetanseheving og veiledning for å ta miljøhensyn. Fokuset bør ligge her, og ikke på generelle og absolutte krav. Våre innspill nedenfor reflekterer dette.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret her (PDF)