Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring et forslag om å innføre offentlig spesialistutdanning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. KS avga sitt høringssvar 1. oktober 2019.

Utviklingstakten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er svært rask. Kommunene ivaretar stadig flere og mer utfordrende oppgaver på grunn av medisinsk, teknologisk og demografisk utvikling. Dette krever ny og mer omfattende kompetanse i alle deler av tjenesten, også innen det sykepleiefaglige. Utdanningen master i avansert klinisk allmennsykepleie imøtekommer behovet for sykepleiefaglig breddekompetanse.

Rekruttering av sykepleiere til kommunal sektor er utfordrende. En offentlig spesialistgodkjenning vil signalisere en anerkjennelse av viktigheten av faget og dermed gi økt status.

For at også mindre kommuner skal kunne prioritere utdanningen, og dermed skaffe seg denne viktige kompetansen, er det viktig å tilrettelegge for desentraliserte utdanningsløp og det må følges opp med økonomiske virkemidler. Dette vil Ikke bare dreie seg om lønnstilskudd, men også støtte til å gjennomføre veiledet praksis.  Spesielt i en overgangsperiode vil det være krevende å finne veiledere som fyller kompetansekravene og å utvikle gode metoder for veiledning.

Offentlig spesialistgodkjenning skal være en kvalitetssikring av utdanningen og en garanti for at kompetansen hos kandidatene fra de ulike utdanningsinstitusjoner er på fastsatt nivå. Dette er helt avgjørende for at en skal ha tillit til spesialistordningen. KS finner det derfor bekymringsfullt at EØS-regelverket åpner for at kandidater med utdanning på betydelig lavere nivå kan ha rett til spesialistgodkjenning.

Lenkeblokk Icon PDF: Les hele høringssvaret fra KS