I likhet med hva som er tilfelle i en rekke andre land, primært i storbyer, har bruk av el-sparkesykler gjort et vesentlig inntog i bybildet i Norge.

Vegvesenet har i høringsnotatet gått grundig gjennom flere problemstillinger, og presentert mange forslag. En rekke av forslagene anbefaler KS at Vegvesenet og departementet går videre med, mens noen av forslagene kan det være grunn til å utrede nærmere.

Rettslig sett mener KS at kommunene i egenskap av å være grunneiere har et vidt handlingsrom for å regulere kommersiell utleie av el-sparkesykler på kommunal grunn. Kommunene har imidlertid et stort behov for en klargjøring av dette i regelverket. Dette behovet er ikke svart ut i høringen.

KS utdyper våre enkelte anbefalinger og begrunnelser i høringssvaret.

Last ned høringssvaret