KS mener samtidig at det er behov for å gjøre endringer og tilpasninger i departementets høringsforslag på noen områder.

Dette gjelder blant annet forskriften om selvkost. Den bør endres slik at kostnader til styrets virksomhet inngår i selvkostgrunnlaget. Videre bør det åpnes for at feil i tidligere års selvkostskalkyler skal kunne rettes til ugunst for abonnentene/brukerne i noen tilfeller.

Tidsperioden for tilbakeføring eller inndekning av overskudd/underskudd bør også forlenges utover 5 år for visse selvkosttjenester.

For nærmere omtale av ovenstående og andre innspill vises det til høringssvaret fra KS: 

Lenkeblokk Icon KS' høringssvar (PDF)