Svar på høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Det vises til oversendt forslag til endringer i akuttmedisinforskriften datert 3.11.2017.

KS har mottatt mange henvendelser fra kommunene som er bekymret for legevaktordningen når de nye kompetansekravene gjøres gjeldende. Kommunene melder om problemer med å gjennomføre pålagt kompetanseheving av personell i legevakt, både kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering, samt grunnkompetanse for leger. Legevaktordningen utgjør i mange kommuner et stor del av fastlegenes totale belastning, og vil være et viktig element ved evalueringen av fastlegeordningen som er vedtatt av Stortinget.

Kravet om bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene vil ikke bare utløse ekstra kostnader, men vil også føre til en betydelig større vaktbelastning på legene som oppfyller kompetansekravet. Denne vaktbelastningen knyttes både til flere vakter, og at de ellers settes opp på flere bakvakter.

KS støtter forslaget om at krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering i legevakt utsettes til 1. mai 2021. Siden det ikke vil være mulig å oppfylle kompetansekravene før kursene er gjennomført, mener vi at også krav om grunnkompetanse må utsettes til samme tidspunkt.

Det er mange uklarheter i forbindelse med omlegging av spesialistutdanningen som har gitt kommunene problemer med å planlegge og gjennomføre nødvendig kompetanseheving. Kompetansekravet legger ytterligere press på fastlegeordningen, herunder legevakt. KS mener derfor at det er hensiktsmessig å utsette kompetansekravet til evalueringen av fastlegeordningen er foretatt.

KS støtter forslaget om å sidestille 30 måneders klinisk tjeneste etter gjennomført grunnutdanning i medisin med det tidligere kravet som «EU-lege», noe som innebærer at legen kan arbeide selvstendig i legevakt. Dette vil etter vårt syn rette opp den utilsiktede forskjellsbehandlingen mellom leger som følger det norske utdanningssystemet og leger som er godkjent som allmennleger i EU.

KS vil også støtte tilføyelsen i unntaksbestemmelsen i § 7 tredje ledd siste punktum. Dette innebærer at leger i vikariater inntil to måneder og som har gjennomført spesialistutdanningens første del kan, i kommuner der det ikke er mulig å oppfylle kompetansekravene, ha legevakt uten bakvakt.