Følgende høringssvar er sendt Europakommisjonen knyttet til mulige endringer i reglene om bagatellmessig støtte:

Lenkeblokk Icon Feedback from: The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Likelydende uttalelse på norsk har tidligere blitt sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med deres høring.

KS er positive til å heve beløpsgrensen for bagatellmessig støtte i tråd med inflasjonen. Det bør samtidig også vurderes å heve beløpsgrensen noe ut fra at det i nyere praksis kreves noe mer påvirkning av samhandelen før et offentlig tiltak kan anses som statsøtte. 

Vi er skeptiske til forslaget om å innføre et obligatorisk register for bagatellmessig støtte. Et slikt register kan vanskelig erstatte egenerklæringer fra støttemottakere. Dette skyldes blant annet at selskaper i samme konsern identifiseres med hverandre.

Det offentlige kan neppe på egen hånd ha tilstrekkelig oversikt over eier- og kontrollstrukturene til de enkelte støttemottakere, og kan derfor uansett være avhengig av en egenerklæring fra støttemottakere for å yte bagatellmessig støtte. Vi viser i denne forbindelse til at mange EU- og EØS-stater har valgt å basere kontrollen med bagatellmessig støtte på egenerklæringer, og ikke modellen med et obligatorisk register.