KS har levert høringssvar til ny opplæringslov i NOU 2019:23, og mener forslaget i hovedsak ivaretar barn, unge og voksnes behov for grunnopplæring, er brukervennlig, og plasserer ansvar på riktig sted.

For KS er det viktig at det videre arbeidet med ny opplæringslov både tar utgangspunkt i og legger til rette for det ansvaret kommuner og fylkeskommuner har for grunnopplæringen. KS er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner har det juridiske, økonomiske og lokaldemokratiske ansvaret for grunnopplæringen. Dette er viktig å fastholde og samtidig å understreke at dette ansvaret og handlingsrommet må ses i sammenheng med lærerprofesjonens ansvar og handlingsrom slik at disse utfyller hverandre til beste for elevene.

I høringsuttalelsen har KS problematisert lovregulering av et forsvarlighetskrav og en aktivitetsplikt for å sikre tilfredsstillende utbytte av opplæringen. KS ønsker både en forsvarlig opplæring og at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at lærere følger med på elevenes læring og utvikling. En lovfesting av dette innebærer imidlertid plikter som skal følges opp i form av dokumentasjon, rapportering, rutiner og prosedyrer gjennom kommunedirektørens internkontroll og statlig tilsyn. KS mener dette vil kreve tid og andre ressurser som må tas fra elevrettet arbeid og andre viktige tiltak. KS advarer derfor mot lovreguleringer som vil føre til økt byråkratisering i skolen.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS (pdf)