I høringsnotatet presenteres forslag til:

  • nye kostnadsnøkler for kommunene herunder en ny modell der det skilles mellom frivillig og ufrivillige smådriftsulemper
  • endringer i de regionalpolitiske tilskuddene
  • oppsummering av skatteelementene i inntektssystemet

Høringsnotatet vil være tema på ulike strategikonferanser i fylkene, der også representanter fra KS sentralt vil være tilstede. I tillegg legger KS opp til et fagseminar/høringsmøte om høringsforslaget på Gardermoen 27. januar 2016, der det legges opp til at hvert fylke skal være representert med 3-5 personer, primært fra rådmannsnivå. Deltagelse vil organiseres av KS i regionene.

Høringsforslaget er lagt ut på Kommunal og moderniseringsdepartementets hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-inntektssystem-for-kommunene-ut-pa-horing/id2467950/

KS ser at det publiseres ulike oversikter på nettet med ulike virkningstabeller av høringsforslaget. Dette er i stor grad partielle analyser som ikke tar hensyn til at det som følge av endringene også oppstår andre omfordelingseffekter. KS tar sikte på å presentere en mer helhetlig oversikt over virkningene av høringsforslaget i midten av januar.