KS påpeker at stadige endringer i Plan- og bygningsloven siden vedtakelsen i 2008, har medført at loven er blitt vesentlig utvidet med flere lovbestemmelser som følge av kodifisering av gjeldende rett, språklige forbedringer og tydeliggjøring av regelverket.

KS har ingen prinsipielle innvendinger mot å styrke forbrukervernet, men konstaterer at bestemmelser om garanti og sikkerhetsstillelse ligger i ytterkant av plan- og bygningsretten. Samlet sett bidrar departementets forslag til ytterligere utvidelse av loven. Det er en vedvarende risiko for at loven etter hvert blir uoversiktlig, og KS ber departementet kontinuerlig vurdere om det kan være behov for en helhetlig gjennomgang av loven.

Uansett anbefaler KS at departementet i hovedsak går videre med forslagene som fremgår av høringsnotatet, hensyntatt merknadene. Overordnet syn er at høringsnotatet er grundig, og KS merker seg at flere av forslagene følger opp anbefalinger fra Byggkvalitetsutvalget, som overleverte rapporten «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet» i 2020.

Hele høringssvaret fra KS (pdf)

Høringen på regjeringen.no