Forsvarsloven er i seg selv lite egnet for kommuner, fylkeskommuner eller andre som praktisk grunnlag for å anmode om bistand fra Forsvaret. Overordnet er det derfor positivt at departementet foreslår en forskrift som utfyller forsvarsloven § 60 a.

I hovedtrekk kan KS slutte seg til det materielle innholdet i forslaget. Forskriftens oppbygning og lovtekniske løsninger bør imidlertid forbedres slik at forskriften blir et mer håndterlig verktøy.

Høringssvaret fra KS (pdf)