De vesentligste innspill til høringen er satt opp punktvis nedenfor. Disse punktene utdypes i den videre teksten i KS’ høringssvar.

  • Fastsettelse av et felles behandlingsansvar. Høringsnotatet redegjør ikke tilstrekkelig for hvorfor det foreligger felles behandlingsansvar. Det er dermed uklart om forskriftsfesting av felles behandlingsansvar kan være i strid med NAV-loven § 14 a, særlig fjerde ledd.
  • Kommunenes stilling i foreslått forskrift. Forslaget til forskrift §§ 5 og 6 gir Arbeids- og velferdsdirektoratet rett til å lage rutiner for ansvar for de registrertes rettigheter og ansvar for personvern i IT-løsninger. Kommunal sektor er gjennom forslaget pålagt å følge disse rutinene. Dette fremstår lite forenelig med forutsetningen om et felles behandlingsansvar.
  • Ansvar for IT-løsningene. Arbeids- og velferdsdirektoratet gis ansvar for IT-løsningene. Forslaget avgrenser ikke dette ansvaret tilstrekkelig. Det fremkommer heller ikke hvordan kommunal sektor skal involveres i arbeidet. Det knytter også ansvaret for de registrertes rettigheter når det gjelder innsyn, retting og sletting feilaktig til et teknisk ansvar. KS mener ivaretakelsen av disse rettighetene er noe hver behandlingsansvarlig har ansvar for, uavhengig av IT-løsningene.
  • Arkivformål i allmennhetens interesse. Forskriften mangler regulering av enkelte forhold for å være uttømmende. Det gjelder blant annet arkivformål i allmennhetens interesse.

Hele svaret fra KS (pdf)

Høringsdokumentene på regjeringen.no