Formålet med forskriften er å sikre de rettslige rammene og bidra til forutberegnelighet ved behandlingen av personopplysninger, når kommunen og statsforvalteren skal behandle personopplysninger for å utføre oppgaver etter lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

De vesentlige innspill fra KS til forslaget til forskrift er som følger:

  • Som behandlingsansvarlige bør kommunene ha adgang til å behandle nødvendige personopplysninger innenfor rammen av personvernforordningen og øvrig relevant regelverk. Forskriften bør derfor ikke ha som formål «å sette rammene» for kommunenes behandling av personopplysninger.
  • I forlengelsen av dette bør listen av personopplysninger som kan behandles (forskriftsforslagets § 4) omformuleres slik at det fremgår at den er ikke-uttømmende. Det samme gjelder adgangen til å innhente opplysninger om andre enn den som ber om bistand (forskriftsforslagets § 5).
  • Kommunene bør ha hjemmel til å automatisere beslutningsprosesser.
  • Adgangen til å innhente opplysninger digitalt, uten hinder av taushetsplikt, bør presiseres i noe videre enn i forslaget.
Lenkeblokk Icon Les KS' høringssvar om forskrift om behandling av personopplysninger på det boligsosiale feltet her