Endringene skal gjennomføre EØS-direktiv 2018/958/EU om forholdsmessighetsprøving før vedtakelse av nye bestemmelser om regulering av yrker (forholdsmessighetsprøvingsdirektivet).

· Det fremstår generelt positivt å sørge for at reguleringer av yrker ikke går lengre enn nødvendig for å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft i Norge.

· Vi er også positive til den foreslåtte regulering av godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia og Nord-Irland i et nytt kapittel 11.

· Det er lagt til grunn i direktivet at det i Norge i all hovedsak er departementer, direktorater eller andre statlige organer som har hjemmel til å vedta reguleringer som begrenser retten til å utøve et yrke. Vi er enige i denne beskrivelsen. For å unngå tolkningsuklarhet, kan det være grunn til å presisere at kvalifikasjonskrav satt av arbeidsgivere for bestemte stillinger, faller utenfor reglenes anvendelsesområde.

· Vi viser videre til forslaget til ny § 10-10, som fastslår at ved regulering av helseyrker som har konsekvenser for pasientsikkerheten, skal myndighetene særlig ta hensyn til målet om å sikre et høyt nivå vern av menneskers helse. Det kommer frem av begrunnelsen for bestemmelsen (høringsnotatet s. 23), at meningen er å sørge for at man ikke skal stille for strenge krav til yrkeskvalifikasjoner for helseyrker. Dette fordi for strenge krav kan føre til for lav tilgang på yrkesutøvere som oppfyller kravene. Det er nok mulig å lese ordlyden isolert motsatt – at bestemmelsen tilsier at man stiller strenge krav til slike yrker. Det er etter vårt syn viktig at man enten gjennom ordlyden eller den senere forvaltningen av regelverket, sikrer at bestemmelsen forstås og praktiseres på den måten høringsnotatet legger opp til.

Vi takker for muligheten til å gi vårt syn på endringsforslaget, og er tilgjengelige for departementet ved eventuelle spørsmål.

Høringsdokumentene og svarene på regjeringen.no