- KS er glade for at det kommer stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Det er positivt at fag prioriteres framfor nytt regelverk, men nå er det viktig å gi innkjøperne ro og stabilitet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. 

KS fremførte følgende kommentarer til stortingsmelding om offentlige anskaffelser:

1. Regelverket om offentlige anskaffelser har behov for ro og stabilitet – fokus nå må være på anskaffelsesfag og ikke anskaffelsesregelverk

De siste årene har regelverket om offentlige anskaffelser vært i stor endring. KS mener at det innkjøperne trenger nå er ro og stabilitet, ikke ytterligere endringer i regelverk og terskelverdier. Det er derfor positivt at teamet for stortingsmeldingen er på anskaffelsesfag og ikke anskaffelsesregelverk.

I meldingen heter det imidlertid at regjeringen vil evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi og vurdere behovet for en forenklet kunngjøringsplikt. KS vil sterkt advare mot dette. En viktig årsak til at nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500 000 kroner var at undersøkelser viste at transaksjonskostnadene ved å gjennomføre en anskaffelse i henhold til regelverket kunne være like store som selve verdien på kontrakten.

En kunngjøringsplikt for anskaffelser under 1,3 millioner kroner vil bidra til økt rettsliggjøring og øke risikoen for tvister og etterfølgende prosesser. Videre vil det redusere lokalt handlingsrom og mulighetene til å for eksempel invitere lokale leverandører til å delta i konkurransen.

Anskaffelser under 1,3 millioner kroner må fortsatt følge de grunnleggende prinsippene i regelverket. Det er flere måter å sikre publisitet og konkurranse på, ikke kun kunngjøringsplikt. Tall viser også at bruken av frivillige kunngjøringer for anskaffelser under 1,3 millioner kroner har økt betraktelig.

2. Det er behov for økt kunnskap om fordeler og ulemper knyttet til økt samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp

Det er behov for økt kunnskap om fordeler og ulemper knyttet til økt samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp. KS støtter derfor at det utarbeides en slik utredning og ser frem til å bidra inn i dette arbeidet.

Vi understreker likevel at samordning må være basert på basert på frivillighet og respekt for det lokale selvstyret. Videre er det viktig at samordning innrettes slik at det ivaretar konkurransen i leverandørmarkedet på en samfunnsøkonomisk bærekraftig måte for både oppdragsgiver og leverandører. Det er også viktig at det legges til rette for deltakelse fra små og mellomstore bedrifter (SMB). Samordning av innkjøp er heller ikke egnet for alle anskaffelser. Hvilke anskaffelser som kan være egnet for samordning må derfor drøftes i utredningen.

Ved samordning av innkjøp er det avgjørende at de virksomhetene anskaffelsene skal gjelde har et tett eierskap gjennom hele prosessen, siden dette er viktig for at samordnede avtaler skal tas i bruk og gevinstpotensialet realiseres i praksis.

Mange steder er det allerede i dag samarbeid om anskaffelser, både mellom kommuner, og mellom fylkeskommuner. Særlig innen digitaliseringsfeltet er prosesser for samordning og samarbeid for lengst i gang, både regionalt og på nasjonalt nivå.

3. KS er glade for videreføringen av Leverandørutviklingsprogrammet, men savner støtte til opprettelsen av et Anskaffelsesakademi

KS er enig i regjeringens ambisjon om at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å stimulere til innovative klima- og miljøløsninger, og i så måte være en drivkraft for utvikling av norske bedrifter. Samarbeidet om innovative anskaffelser bør både videreføres og utvikles til i enda høyere grad å koble offentlige anskaffelser med næringsutvikling.

Leverandørutviklingsprogrammet har vist seg som et potent samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor og et treffsikkert virkemiddel for å bidra til både det grønne skiftet, næringsutvikling og offentlig innovasjon. Det er positivt at meldingen er så tydelig på at Leverandørutviklingsprogrammet sikres en videreføring, men KS og NHO er som programeiere opptatt av behovet for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative offentlige anskaffelsesprosesser.

KS savner statlig støtte til opprettelsen av et Anskaffelsesakademi. Støtte til opprettelsen av et anskaffelsesakademi i samarbeid med høyskolene og universitetene vil være et viktig tiltak for å øke kompetansen. Dette er noe også LO, NHO og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) stiller seg bak.

4. Samfunnshensyn

Offentlige anskaffelser kan være et godt virkemiddel for å ta samfunnshensyn, men å stille slike krav har ofte også en kostnadsside. Vi ser at mange ulike offentlige oppdragsgivere stiller krav som går utover forskriftskravene og i noen tilfeller krav som kan være problematisk etter anskaffelsesregelverket. KS er derfor positive til at departementet nå skal utforme veiledning for å vise hvilket handlingsrom som ligger i regelverket.

KS har i samarbeid med Difi, Fellesforbundet og BNL utarbeidet omforente seriøsitetsbestemmelser til bruk i offentlige kontrakter ved kjøp av bygg- og anleggstjenester. Partene ønsker at disse omforente seriøsitetsbestemmelsene skal brukes av flest mulig oppdragsgivere fordi standardiserte krav skaper forutsigbarhet for både oppdragsgivere og leverandører og gjøre det enklere å følge opp kravene. KS deltar også i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) hvor man har utarbeidet 10 strategiske grep for å sikre seriøsitet i offentlige kontrakter. Her er også de omforente seriøsitetsbestemmelsene inntatt. Endelig har KS har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Arbeids- og sosialdepartementet, Difi og Arbeidstilsynet for å bedre etterlevelsen av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår. Samarbeidet har resultert i en ny veileder som ble publisert av Difi i 2018.

Lenkeblokk Icon Les mer om høringen på stortinget.no