Prioriterte mål i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse
Kommunene setter bærekraft høyt
Kommunene ser på sin rolle i forhold til omverden i en større sammenheng
Målene er ofte overordnet og konsensuspreget
Kommunene opplever at kommunesektoren og kommunale tjenester er i endring
Kommune 3.0, smartkommune eller samskapingskommunen er begrep som brukes for å beskrive den nye kommunen


Kommunalt planarbeid Lokaldemokrati og styring

Prosjektrapporter

Prosjektet har utført en kartlegging av hvilke mål og satsingsområder kommunene og fylkeskommunene har satt seg. Resultatene brukes i arbeidet med «KS om 5 år».
Kommunalt planarbeid Lokaldemokrati og styring