Miljøeffektive avfallsløsninger

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

I desember uttalte KS' hovedstyre at det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet. Parallelt har Regjeringen varslet en stortingsmelding om avfallspolitikken og kretsløpsøkonomien som skal komme i første halvår 2017. Meldingen skal blant annet følge opp en mer offensiv avfalls- og miljøpolitikk fra EU.

På oppdrag fra KS har Civitas AS utredet juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter knyttet til utvidet kommunalt ansvar og oppfølging av foreslått EU-regelverk på avfallsområdet. Hovedstyrevedtaket ligger til grunn for denne rapporten, men Civitas' vurderinger og anbefalinger er gitt på fritt grunnlag.

Avfall Infrastruktur

Prosjektrapporter

Prosjektet skal belyse potensialet i å gi kommunesektoren ansvar for større deler av næringsavfallet. Prosjektet skal utrede juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter ved å tilpasse norsk kommunal avfallsforvaltning til den europeiske definisjonen som er under endring.
Avfall Infrastruktur