Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Videregående opplæring

Utvikling av kommunen som læringsarena

Prosjektet skal undersøke hvordan et samarbeid mellom kommunal sektor og universiteter og høyskoler kan gi økt tjenestekvalitet og bedre relevans og kvalitet i helse- og velferdsutdanningene. Prosjektet skal spesielt se på ekstern veiledet praksis.
Foto: Siv Dolmen

Prosjektnummer:164003

Utførende miljø: Rambøll Management Consulting

Ferdigstilt: 2017

​Hovedformålet med prosjektet har vært å identifisere kjennetegn ved kommuner og universiteter/ høyskoler som gjennom samarbeid sikrer kvalitet og relevans i utdanningene.

Prosjektet viser at formalisert samarbeid, gjennom samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer, er helt sentralt for at partene skal samarbeide. Store og sentrale kommuner har i mye større grad enn andre etablert både avtaler og formelle samarbeidsarenaer.

Samarbeid om praksis krever mye ressurser hvert år, både fra kommunene og UH-institusjonene. Praksisutplassering av medisinstudenter i allmennlegetjenesten oppleves særlig krevende ettersom kommunene ikke opplever å ha styringsrett over fastlegene. UH-sektoren må derfor kontakte hver enkelt fastlege.

For å samarbeide bedre om forskning og fagutvikling har kommunene behov for mer kompetanse. Det er også behov for kulturendring i retning av mer langsiktig og strategisk arbeid, ettersom kommunene per i dag er svært driftsorienterte.

Både UH-sektoren og kommunene gir uttrykk for at de ønsker tett samarbeid og at det er viktig at kommuneperspektivet ivaretas i utdanningene. UH-sektoren oppleves i mange tilfeller å tilrettelegge for dialog og samarbeid, mens kommunenes utfordring er at de verken har kompetanse eller kapasitet til å delta.

KONTAKT