Utvikling av kommunen som læringsarena

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet med prosjektet har vært å identifisere kjennetegn ved kommuner og universiteter/ høyskoler som gjennom samarbeid sikrer kvalitet og relevans i utdanningene.

Prosjektet viser at formalisert samarbeid, gjennom samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer, er helt sentralt for at partene skal samarbeide. Store og sentrale kommuner har i mye større grad enn andre etablert både avtaler og formelle samarbeidsarenaer.

Samarbeid om praksis krever mye ressurser hvert år, både fra kommunene og UH-institusjonene. Praksisutplassering av medisinstudenter i allmennlegetjenesten oppleves særlig krevende ettersom kommunene ikke opplever å ha styringsrett over fastlegene. UH-sektoren må derfor kontakte hver enkelt fastlege.

For å samarbeide bedre om forskning og fagutvikling har kommunene behov for mer kompetanse. Det er også behov for kulturendring i retning av mer langsiktig og strategisk arbeid, ettersom kommunene per i dag er svært driftsorienterte.

Både UH-sektoren og kommunene gir uttrykk for at de ønsker tett samarbeid og at det er viktig at kommuneperspektivet ivaretas i utdanningene. UH-sektoren oppleves i mange tilfeller å tilrettelegge for dialog og samarbeid, mens kommunenes utfordring er at de verken har kompetanse eller kapasitet til å delta.

Kompetanse Helse og velferd

Prosjektrapporter

Prosjektet skal undersøke hvordan et samarbeid mellom kommunal sektor og universiteter og høyskoler kan gi økt tjenestekvalitet og bedre relevans og kvalitet i helse- og velferdsutdanningene. Prosjektet skal spesielt se på ekstern veiledet praksis.
Kompetanse Helse og velferd