Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Prosjektet systematiserer kunnskap om hvordan klimaet påvirker lokalsamfunn direkte og indirekte på områdene arealforvaltning, bygg og bolig, transport, informasjonsteknologi, vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering. Klimatiske påvirkninger som vurderes, er havnivåstigning, stormflo, nedbør, flom, skred, temperatur og ekstrem vind. Prosjektet analyserer konsekvenser av klimaendringer på disse feltene i dag og i framtiden og foreslår egnede tiltak ut fra en kost/nyttevurdering.

Prosjektnummer:104004

Utførende miljø: Vestlandsforskning

Ferdigstilt: 2011

​Det er to hovedresultater: 1. Forslag til medode for arbeidet med klimatilpasning innen kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. 2. Konkrete analyser av klimasårbarhet, forslag til klimatilpasning og gjennomgang av aktuelle hindringer for klimatilpasning.

KONTAKT