Målet med den fjerde og siste samlingen i nettverket var å løfte frem erfaringer med hvordan felles virksomhetsplaner styrker partnerskapet. Ett annet mål var å dele kunnskap og gi støtte til god ledelse i et komplekst utviklingsarbeid.

Erfaringsdeling

Søgne, Sogndal og Kristiansand, blir nye NAV Kristiansand. Skal vi ta samfunnsansvaret og levekårsutfordringer på alvor, blir partnerskapet viktig sa NAV-leder Heidy Døsvik. Partnerskapet bidrar til lokal kraft og handlingsrom. Vi har utviklet partnerskapet til et praktisk og hensiktsmessig redskap, med felles lederavtale, lederdialog, felles årshjul og felles virksomhetsplan.

En sammenslåing av NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder til NAV Agder har ført til et større arbeid med utvikling av NAV-kontorene i fylket. Ett mandat i dette arbeidet har vært felles lederavtale, felles virksomhetsplan og et enhetlig felles system for oppfølging av enhetens måloppnåelse. Ass. direktør NAV Agder, Hege Høynes, viste helt konkret til lederavtalen og felles årshjul som viktige verktøy i arbeidet med å vitalisere partnerskapet. Du finner disse under i artikkelen.

NAV-partnerskapet og ledelse

Ting blir mer komplekst i tiden fremover, og vår evne til samarbeid blir enda viktigere. Hvordan vi organiserer morgendagens tjenester er avgjørende, sa fagsjef på ledelse i KS, Anne Margrete Fletre . Ledere må ta handlingsrommet til å utvikle og tilpasse tjenestene i nært samarbeid med kommunale instanser, hensynet til lokale utfordringer, og den enkelte brukers behov. Bruker må med være med i utviklingsarbeidet, var ett av hennes viktige budskap!

Partnerskapet må fungere bra slik at effekten av et godt samarbeid kommer brukerne til gode. Deltakelse på samlingene i nettverket har gitt merverdi sett i lys av å utvikle partnerskapet videre Hilde Høynes, Ass. direktør NAV Agder.

Resultater fra nettverket

Parallelt med dette pilotnettverket har KS i samarbeid med ASD satt i gang et forskningsprosjekt som kalles «Mulighetsrommet i NAV-partnerskapet». Forskerne har fulgt nettverket for å innhente mer kunnskap og erfaring om hvordan partnerskapsmodellen bidrar til å styrke NAV-kontorene. Øyvind Helland fra Norce presenterte foreløpige funn fra følgeforskningen og var tilgjengelig for å svare på spørsmål under gruppearbeidet. «Lær av hverandre» sa Helland. «Det ligger mye læring i erfaringsdelingen i dette nettverket»! 

Forskningsrapporten publiseres til høsten, og KS vil bidra til å dele erfaringer og kunnskap om videreutvikling av partnerskapet og NAV-kontor i andre deler av landet, blant annet gjennom regionale konferanser.

Dette har vært et nyttig nettverk hvor vi har fått satt arbeidet med utvikling av partnerskapet på dagsorden. På samlingene har det vært gode innlegg som har gitt oss tips og inspirasjon til det videre arbeid. Gruppeoppgavene mellom samlingene har vært praktisk rettet og har bidratt til å utvikle partnerskapet på et praktisk plan. Vi har for eksempel utarbeidet en felles virksomhetsplan Tone Marie Nybø Solheim, rådmann i Grimstad kommune.