Kommunene prøver ut endringer i ansvarfordelingen mellom stat og kommune. Formålet er å høste kunnskap om fordeler og ulemper ved en eventuell overføring av ansvaret for VTA til kommunene. Forsøkskommunene, Stavanger, Fjell, Indre Fosen, Skedsmo, Oslo og Ullensaker, er også med i et nettverk for erfaringsutveksling ledet av KS.

Erfaringsdeling

Den tredje samlingen i nettverket var lagt til nettopp Stavanger kommune, og nye Lervik sykehjem.  Lervik er et urbant sykehjem som ligger sentralt plassert i bydelen Storhaug. I første etasje ligger Kafé Sjøsiden, som er åpen for alle. Her kan man nyte mat så vel som utsikt. Stavanger kommune har nå fire tiltakshjemler for varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Kafe Sjøsiden.

Arbeidsdagen for disse arbeidstakerne er fylt med oppgaver knyttet til kafedrift: lage påsmurt mat, kutte grønnsaker til salatbaren, tilberede enkel varmmat, rydding og vasking. Arbeidstakerne betjener også kasseapparatet og ekspederer kunder. Ved store arrangement på sykehjemmet hjelper de også til på sykehjemmets hovedkjøkken.

– Det tar tid å etablere ny kafe og samkjøre de ansatte i nye roller. Fokus fremover vil være å utvikle innholdet i tilbudet for at den enkelte skal oppleve mestring og utvikling, sier nestleder i Velferd og sosial i Stavanger kommune Birgit Molland.

Ønsket er at Kafe Sjøsiden skal være en sentral møteplass for kommunens innbyggere i bydelen.

– På denne måten kan vi være en åpen og inkluderende møteplass.

Leve hele livet

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig på egen hånd.

– Vi kaller det Leve hele livet, forteller Molland. 

Bakgrunnen er et ønske om å gi tjenester som er bedre for brukerne, og billigere for kommunen. Ressurser, mestring og livskvalitet skal ligge til grunn for alle tjenester.

– Målet er at vi innretter oss for å støtte innbyggerne til å delta aktivt i samfunnet, også målgruppen som omfattes av VTA.  Kjernen i vårt paradigmeskifte er å snu fokus, og gi tjenester slik at brukernes egne ressurser mobiliseres maksimalt.

Systemer for oppfølging

Alle kommunene i nettverket har fått folk raskt ut i jobb. Nå er arbeidet i gang med å finne gode systemer for oppfølging. En av utfordringene er å øke motivasjon og redusere fraværet for en gruppe arbeidstakere som har liten erfaring med arbeidslivet fra før. Forsøket følges av forskning som skal si noe om hvorvidt en ordning med kommunalt ansvar bidrar til bedre og mer tilpassede løsninger, og bedre kvalitet.