Vertskommunesamarbeid reguleres i Kommuneloven. Etter at sjekklisten ble utarbeidet i 2019, er kommuneloven endret og det kom en ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om dette høsten 2023.

De fleste temaene i sjekklisten omhandler forberedelse av et vertskommunesamarbeid, og omhandler perioden før endelig vedtak i kommunestyrene. NAV-kontor eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereform og et økende antall vertskommunesamarbeid berører og påvirker NAV-kontorene.

I sjekklisten ønsker vi å løfte fram noen temaer og aktiviteter som er viktige for å få til gode prosesser ved vertskommunesamarbeid om NAV-kontor.

Innbyggerne får best velferdstjenester når staten og kommunene samarbeider godt om NAV-kontorene, og NAV og KS har gjennom mange års samarbeid høstet mye nyttig erfaring. Vertskommunesamarbeid om NAV-kontorene er igangsatt mange steder, og gir muligheter for å videreutvikle tjenestetilbudet slik at man kan levere bedre brukermøter og få flere i arbeid og aktivitet.

Vi understreker at sjekklisten er et forslag. Aktivitetene må drøftes i partnerskapet og tilpasses lokale forhold.

Revidert sjekkliste finner du her (pdf)