Fakta

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester.

KS mener at økt ansvar, myndighet og flere oppgaver til det lokale NAV-kontor tilsier at behovet for samling av kompetanse på enkelte kontorer vil bli enda større enn i dag. KS forutsetter at det i enhver diskusjon om sammenslåing av NAV-kontor er lokal enighet i partnerskapet.

I Stortingets spørretime i mai i år var statsråd Anniken Hauglie tydelig på at hun ikke ville overprøve kommunene ved sammenslåing av NAV-kontorene. I spørretimen sa hun blant annet at "partnerskapet i NAV er lovbestemt. Det er NAV, sammen med kommunene, som beslutter hvordan og hvor NAV-kontoret skal være."

KS minner om at Stortinget den 17. november 2016 vedtok følgende:

Vedtak 53
Stortinget ber regjeringen sørge for at en sammenslåing til færre og større Nav-kontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. Det skal tas hensyn til behovet for samiskspråklige tjenester i de fylker og kommuner der dette er relevant.

Vedtak 54
Stortinget ber regjeringen om at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte NAV-kontor som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien må være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes.

Vedtak 55
Stortinget ber regjeringen sørge for at det enkelte NAV-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at man forsterker arbeidet med økt vekt på styring gjennom oppnådde resultater og mindre detaljstyring av virkemidler og aktiviteter.

Vedtak 56
Meld. St. 33 (2015–2016) om NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, vedlegges protokollen.

Vedtak 57
Stortinget ber regjeringen sørge for at Navs tilbud til personer med psykiske lidelser styrkes. De gode erfaringene fra forsøk med individuell jobbstøtte må tas vare på ved at arbeidsmetodikken som er utviklet, videreføres og videreformidles i etaten, etter utløpet av forsøksperiodene.