- God prosessledelse har gitt oss rammer til å sette fokus på konkrete utfordringer, og sammen lete frem til mulighetsrommet i fellesskap. I tillegg har nettverkssamlingen gitt god faglig påfyll, sier NAV-leder i Moss, Katarina Kjellsen Gulin.

Felles plattform

NAV Moss ønsket å delta i Partnerskapsløftet for å skape felles plattform for partnerskapet og en felles forståelse for utvalgte fanesaker. Det handlet om behovet om å forankre kongstanken og skape en økt forpliktelse til at utvalgte fanesaker må løses sammen - med mål om bedre tjenesteutvikling.

- Det har vært stor nytteverdi å høre hverandres perspektiver og sammen se på hvordan de ulike tjenestene kan bidra inn i arbeidet mot et felles mål. Det har vært mye læring i å høre om erfaringer, tiltak og prosjekter fra andre kommuner og NAV kontor, sier Gulin.

Basert på satsningsområdene som er identifisert i Partnerskapsløftet, så er det opprettet noen nye spennende målrettede møteplasser med bl.a. skole og frivilligheten. Møtepunktene er fortsatt i utforming.

- Arbeidet i Partnerskapsløftet har også skapt økt forståelse for at vi må stå sammen for å løse samfunnsoppdraget, og der igjennom økt fokus på tidlig innsats i kommunen, sier Gulin.

Oppsummering av erfaringene så langt

  • Nav Moss gjennomførte for første gang utvidet Partnerskapsmøte i august 2023, med ledelsen fra NAV Fylke og hele kommunedirektørens ledergruppe.Dette har løftet fokuset i partnerskapet ved at vi sammen løser oppdraget, og bidratt til at NAVs rolle i kommunen har kommet tydeligere på agendaen.
  • NAV Moss jobber mer prosessbasert ved å utforske kjente wicked problems/gjenstridige problemer. Dette ved å benytte en mer prosessorientert tilnærming for å utforske årsaksforhold, utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere i å bedre samhandlingen og felles tjenester.
  • Interne prosjekter i kommunen har blitt utvidet og fått et bredere omfang som følge av deltakelse i Partnerskapsløftet. Det er ikke opprettet nye prosjekter i regi av Partnerskapsløftet, men etter 2. samling med oppvekstsektoren, er NAV Moss mer involvert i et av skolesektorens kommuneovergripende tilbud for elever knyttet til skolevegring og adferdsproblemer. Avdeling Vansjø – er et skoletilbud uten bøker med fokus på faglig og sosial mestring gjennom ulike aktiviteter og praktisk opplæring.Hensikt er å bygge et ressursteam rundt elevene, og styrke laget rundt barnefamiliene. Fokuset er å sikre trygge og gode overganger. Veien videre handler om å understøtte arbeidet med ungdom som står i fare for å falle ut av skolen og jobbe med familien som helhet. Dette for at NAV og andre tjenester i kommunen kommer tettere på for å bistå det gode arbeidet skolen allerede er i gang med.
  • Har startet et konkret arbeid knyttet til boligpolitisk plan, og utfordringene Moss kommune står i når det gjelder mangel på nødbolig/midlertidig bolig. Prioritert målgruppe er barnefamilier.
  • Det planlegges 1-2 samlinger med helse og mestring der man sammen ønsker å gå mer i dybden på utfordringer og muligheter i samhandlingen. Målet blir å utforske handlingsrom og løsninger.
  • Bevistgjøringen og det tette samarbeidet med frivilligheten har blitt tydeligere og nye samhandlingsarenaer er under utvikling.