- Kommunene har sammen med staten ansvar for at innbyggeren får de tjenester de har behov for. Derfor er det så viktig at kommune og stat har felles kunnskap og eierskap til NAV-kontoret i kommunen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

NAV-kontor er drevet i et partnerskap mellom stat og kommune, men selve utøvelsen av partnerskapet i NAV skjer lokalt og finner sin form i den enkelte kommune. For å understøtte partnerskapet i NAV, er det inngått en ny samarbeidsavtale mellom KS og departementet. Formålet med den nye avtalen er å styrke partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene, samt å bygge opp under lokale prosesser for utvikling og innovasjon, slik at partene kan ivareta felles samfunnsoppdrag. 

Samarbeidsavtale KS og AID 2023-2026 Partnerskapet i NAV (pdf)

KS og AID vil i avtaleperioden bidra til god og likeverdig samhandling mellom partene lokalt. Partene vil også bidra til at NAV-kontorets tjenester til innbyggerne oppleves som tilgjengelige og helhetlige. Tiltakene som følger opp i avtalen skal bygge på målene for tillitsreformen i offentlig sektor.

Avtalen regulerer følgende områder:

  • Digitalisering i NAV-kontoret
  • Tilgjengelige, helhetlige tjenester og forebyggende arbeid
  • Arenaer og prosesser for å styrke partnerskapet

Det har vært store organisatoriske endringer i NAV-kontorene de siste årene og vertskommunesamarbeid om NAV-kontor involverer 173 kommuner. Rammebetingelsene for stat og kommune i NAV-kontoret har endret seg betydelig. En ny samarbeidsavtale mellom KS og AID er derfor viktig i det videre arbeidet med partnerskapet i NAV.