Den nye veilederen er revidert med vekt på språklig forenkling og oppdateringer i tråd med St.melding nr. 33 (2015-2016) og arbeidsgruppens rapport Utvikling av NAV-kontorene. Forslag til avtaletekst ligger nå i en egen avtalemal.

Partnerskapsavtalen skal avklare og definere de overordnede rammene for virksomheten i NAV-kontoret. Avtalen vil variere i omfang fra kommune til kommune når det gjelder tjenesteinnhold til innbyggerne/brukerne, demografi, kontorets beliggenhet, størrelse med mer.

Selv om man i partnerskapet kan fange opp mye gjennom en formell avtale, er det likevel mange detaljer som må avklares lokalt. Den lokale partnerskapsavtalen skal forene interessene til NAV-kontorets eiere, stat og kommune.