En arbeidsgruppe opprettet av AVdir., la for ca. ett år siden fram rapporten “Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar”. Rapporten var ment som en oppfølging og konkretisering av St.meld. 33: “NAV i en ny tid”, og kom med en rekke anbefalinger som enten kan eller bør forankres i avtaler mellom stat og kommune om NAV-kontorer.

KS har sett et behov for å skaffe informasjon om noen hovedtrekk i utviklingen av nyere avtalerevisjoner som regulerer samarbeidet om NAV-kontoret mellom de lokale eierne. Proba-notatet har kartlagt nyere samarbeidsavtaler inngått mellom kommunene og fylkesdirektøren i NAV i 2016 og 2017, bl.a. om i hvilken grad disse avtalene er i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger. Det er også gjennomført en survey til NAV-kontorlederne.

Funn fra kartleggingen:

  • Flertallet av avtalen er i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen, men det er noen punkter hvor avtalene i større grad oppfyller anbefalingene enn andre.
  • Alle avtaler inneholder beskrivelse av formålet med avtalen og et felles ansvar for kontorets utvikling og/eller måloppnåelse.
  • Flertallet omtaler tjenesteområder, men dette varierer fra kun en kort omtale av ansvar for kontorets tjenester, til en utfyllende liste over konkrete oppgaver for arbeids- og velferdsetatens og for kommunen
  • Mange bruker avtalemalen i «Veileder til lokal samarbeidsavtale» fra KS og NAV (2007) som utgangspunkt, men noen utdyper og konkretiserer punktene, mens andre i liten grad gjør dette
  • På enkelte punkter er det et flertall av avtalene som kun er delvis i tråd eller ikke i tråd med anbefalingene, som bl.a. utforming av felles styringsindikatorer, NAV-leders plassering og at NAV-leder er ansvarlig for agenda på partnerskapsmøter.

Videre lesning:
Kartleggingen fra Proba