Formålsparagrafen i sosialtjenesteloven har et bredt mandat og skal bl.a. sørge for å bedre levekårene og forebygge utenforskap for den enkelte. Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Det er viktig at alle medarbeidere på NAV-kontor har kunnskap om sosialtjenesteloven. Arbeid- og velferdsdirektoratet har igangsatt arbeidet «Kompetansesatsingen sosiale tjenester». I samarbeid med statsforvalterne og Oslo Met er det laget et illustrert foredrag om hva som er formålet med sosialtjenesteloven.

Filmen sees her