En evalueringsrapport er kommet fra forsøket. Den viser at kommunen kan overta ansvaret for VTA-tiltak, og være et godt supplement til tiltaksbedriftene. Rapporten peker på en praksis i forsøkene som tilsier at det også kan være noen fortrinn med et kommunalt ansvar for VTA.

- KS er positiv til flere oppgaver til kommunene og vedtok allerede i 2014 at ansvaret for arbeidsmarkedstiltak anbefales flyttet fra stat til kommune. Når høringen kom om forsøk med kommunalt ansvar for varig tilrettelagt arbeid (VTA), var det stor interesse for å følge dette forsøket. Forsøket ble iverksatt med til sammen 6 forsøkskommuner og totalt 75 tiltaksplasser. Det er en håndfull tiltaksplasser i hvert kommuneforsøk. KS mener det vil enklere å trekke entydige konklusjoner dersom forsøket hadde et større omfang, sier avdelingsdirektør i Helse og velferd, Åse Laila Snåre i KS.

Formålet med forsøket var å undersøke hvorvidt en overføring av ansvaret for tiltaket vil gi et VTA-tilbud til like mange eller flere i målgruppen, og om kvaliteten på tilbudet er minst like god eller bedre enn dagens tilbud.

Evalueringsrapportens konklusjoner må sees i lys av at forsøkskommunene har bygd opp en ny tjeneste i løpet av forsøksperioden. Oppsummert viser rapporten at forsøkene har oppnådd resultater i tråd med forventningene. For eksempel ved å utvikle et tett samarbeid med dagsentervirksomheten i kommunen. Samarbeidet har også åpnet opp for mer fleksible overganger mellom dagsenter og VTA-tiltak. Noen av kommunene har også bygget opp en mer helhetlig tjeneste rundt VTA-tiltaket. Forsøkene åpner opp for bruk av flere typer tiltaksplasser. Dette innebærer kommunale plasser i tilrettelagte og ordinære virksomheter, i private bedrifter og hos ordinære tiltaksbedrifter.

Rapportens hovedkonklusjoner

VTA tiltakene i forsøkene fremstår som noe dyrere enn de ordinære tiltaksbedriftene. Det må vektlegges at premissene for utregningene er noe ulike. Årsaken kan være at de VTA-ansatte i forsøkene har mindre stillingsbrøker enn VTA-ansatte i ordinære tiltaksbedriftene.

  • Det er kvalitetsforskjeller mellom forsøkene og tiltaksbedriftene. Både kartlegging av målgruppen og variasjon i oppgaver er større i tiltaksbedriftene.
  • En del av kvalitetsvurderingene bygger på VTA-ansattes egne subjektive vurderinger. Det er ikke noen vesens forskjell i de ansattes vurdering av innholdet i arbeidet eller i arbeidsmiljøet. I den grad det er noen forskjell, kommer forsøkene bedre ut enn de ordinære tiltaksbedriftene. Ut fra dette, betrakter VTA-ansatte selve kvaliteten ved forsøkene vel så gode som i de ordinære tiltaksbedriftene.

(Telemarksforskning, Geir Møller og Erik Magnussen, Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi, 2020)

Med en lengre forsøksperioden kan det komme frem flere resultater. KS forventer dermed at det det siste året også evalueres, og at KS trekkes inn i dialog med departementet om videre arbeid med overføring av denne oppgaven til kommunesektoren.

Les hele rapporten