VTA er et arbeidsmarkedstiltak som gir tilbud til personer som har utfordringer med å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. I forsøket prøver man ut endringer i ansvarsdelingen for VTA-tiltaket mellom stat og kommune, og forsøket skal gå over tre år. Forsøkskommunene er gitt et større ansvar for oppgaver og tiltak knyttet til den aktuelle målgruppen.

- Dette er et hjertebarn for Ullensaker kommune, sier enhetsleder Gunhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker.

- Vi ønsker at flest mulig skal ha en jobb å gå til. Det er mange enheter i kommunen som har tatt inn våre kandidater. Når vi i tillegg ser de gjør en formidabel jobb, er dette et pluss for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt 11 millioner kroner til forsøket. Midlene benyttes til finansiering av VTA i kommunal regi, som skal gi grunnlag for å vurdere om en overføring av ansvaret for VTA til kommunene vil være til beste for brukerne. 

KS foreslo VTA-overføring i 2014
Et utvalg på 75 VTA- plasser er lagt til grunn for forsøket. De seks kommunene som gjennomfører forsøket er Stavanger, Fjell, Indre Fosen, Skedsmo, Oslo og Ullensaker. 

Kommunene gir tydelig uttrykk for at de er fornøyd med oppstarten av forsøksperioden. De har fått folk raskt ut i jobb, og flere kommuner har allerede fylt opp sine VTA-plasser.

Kommunene som er med i forsøket ba KS om å lage nettverk for erfaringsutveksling og støtte når forsøket startet opp i 2018. Nettverket hadde første samling i mai.       

KS’ hovedstyre vedtok allerede i 2014 at ansvaret for arbeidsmarkedstiltak bør overføres til kommunene. I forbindelse med ekspertgruppens rapport Et NAV med muligheter uttalte KS at ansvaret for VTA bør overføres til kommunene.

Forsøket er også aktualisert gjennom rettighetsutvalget utredning NOU2016:17 På lik linje hvor det foreslås å gi kommunene lovpålagt ansvar for å tilby arbeid til en gruppe funksjonshemmede som er nært opptil eller delvis overlapper med målgruppen for VTA.

- KS støtter utvalgets forslag om en overføring av ansvaret for VTA under forutsetning av en ressursoppbygging i kommunesektoren. En overføring av hele ansvaret for VTA kan åpne for større fleksibilitet og lokal tilpassing da mange som deltar i VTA forsøket også er brukere av andre kommunale tjenester, sier Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Fakta: Hva er VTA?

  • Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for personer som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og har en arbeidskontrakt.
  • Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.
  • Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.
  • Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Kilde: NAV