Noen kommuner benytter inntilvedtak og rammevedtak for å behandle søknader om dekning av for eksempel strømutgifter og tannlegebehandling. Det er uenighet om hvordan sosialtjenesteloven § 18 og rundskrivet til sosialtjenesteloven 4.18.1, skal tolkes i forhold til dette. I november 2020 ble det publisert en fagmelding på Navet som konkluderer med at slike vedtak er i strid med gjeldene regelverk. Advokatene i KS har også sett nærmere på hvorvidt det er rettslig adgang til å benytte inntilvedtak og eller rammevedtak etter sosialtjenesteloven § 18.

Større trygghet for bruker


Inntilvedtak og rammevedtak benyttes for å gi søkere av sosialhjelp trygghet for at de får støtte fra sosialtjenesten, før kostnadene pådras. Det kan eksempelvis gis vedtak om at strømutgiftene til en søker vil bli dekket for inntil en viss sum de neste tre månedene når dokumentasjon på utgifter fremlegges. Dersom faktiske kostnader er mindre enn fastsatt i inntilvedtak og rammevedtak, blir det utbetalt et mindre beløp i henhold til faktiske kostnader.

Ikke i strid med § 18 i sosialtjenesteloven


Advokatene i KS vurderer at ordlyden i sosialtjenesteloven § 18 ikke er til hinder for å fatte slike vedtak. Det vurderes videre at formålet med sosialtjenesteloven må tillegges stor vekt ved vurdering av hvordan vedtaket utformes, og om et slikt vedtak er lovlig. Følgende fremgår av sosialtjenesteloven § 1; «Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.». Dersom formålet med et inntilvedtak og eller rammevedtak er å gi trygghet for bruker før kostnadene pådras, vil et slikt vedtak være i samsvar med lovens formål, og må slik sett kunne godtas.

Det er en forutsetning at det ligger en nærmere forsvarlig vurdering fra sosialtjenesten av grunnlaget for kravet fra søker av sosialhjelp. Vedtaket må utformes slik at bruker forstår hvilken konkret rettighet som er gitt, og hvilke beløp som utbetales når dokumentasjon på faktiske kostnader fremlegges.