Kommunene er spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2023 og i økonomiplanperioden. I nåværende utgave er det brukt foreløpige Kostra-tall. Tidligere utgaver har man lagt til grunn endelige Kostra-tall.

Lenkeblokk Icon Rapport om heldøgns omsorgsplass