KS satte boligpolitikk på dagsorden med utredningen "Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør" (Asplan Viak, 2018). I perioden 2018-2020 har vi hatt med oss 17 kommuner, 4 fylkeskommuner og Husbanken i et lærings- og utviklingsnettverk med fem samlinger.

Som en avslutning av prosjektet har vi utarbeidet lysarksettet «Helhetlig kommunal boligpolitikk». Presentasjonen er laget for praktisk bruk på faglige arenaer som fylkeskommunenes plansamlinger, i undervisning m.m, men også overfor folkevalgte organer som kommuneplanutvalg og planutvalg. Det er utarbeidet forslag til manus til hvert lysark, og det er lagt vekt på at presentasjonen skal være egnet til bruk på politiske arenaer. 

KS oppfordrer kommuner og andre aktører til å bruke presentasjonen slik de ønsker; som helhet eller for deltema. Gjør gjerne egne tilpasninger, og supplere gjerne med regional og lokal kontekst. Vi setter pris på en tilbakemelding på e-post (henning.berby@ks.no) om hva som virker og ikke virker. Dersom du lager egne lysark du mener treffer bedre, så send oss gjerne disse. Med gode innspill kan vi lage en oppdatert versjon til bruk i folkevalgtopplæring m.m. i kommunestyreperioden 2023-2027.

I presentasjonen er det løftet frem eksempler på boligpolitisk arbeid i norske kommuner. KS  håper dette kan stimulere til inspirasjon på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer, og oppfordrer til erfaringsutveksling også etter prosjektavslutning.

Nedenfor følger et sammendrag av prosjektets innhold og anbefalinger.

Revitalisering av lokal boligpolitikk - fra under radaren til under lupen

Gjennom prosjektperioden 2018-2020 har vi sett en økning i oppmerksomheten rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten, og at temaet har gått fra «under radaren til under lupen». Til tross for ulike utfordringer, vil en helhetlig kommunal boligpolitikk ha noen felles hovedelementer:

 • Boligbehovet, forstått som «bolig for alle», og kommunens utfordringer i boligpolitikken må defineres
 • Boligpolitiske mål, strategier og tiltak må forankres i kommunens plan- og styringssystem
 • Kommunene må velge virkemidler, organisering og samarbeid som svarer til utfordringene

Disse elementene må det tas stilling til i den enkelte kommune. Denne øvelsen er det nyttig å gjøre i starten på hver kommunestyreperiode, selv om konklusjonen blir at det politiske flertallet ikke ønsker å bruke ressurser på dette politikkområdet. Det å øke kunnskapsnivået innen temaet boligpolitikk og kommunens virkemidler vil neppe oppleves som bortkastet. Det vil også være en god beredskap for å møte eventuelle endringer i nasjonale føringer som måtte komme som følge av den stadig økende oppmerksomheten på boligmarkedets utfordringer. 

Råd til kommuner som vil utvide og utvikle sin rolle som boligpolitisk aktør

Prosjektet anbefaler følgende strategiske grep for kommuner som vil utvide og utvikle sin rolle som boligpolitisk aktør:

 1. Bygg kunnskap og velg politisk retning 
 2. Bruk kommunens styringssystem og mulighetene i planlovgivningen
 3. Avklar administrativ ansvarsplassering og organisering
 4. Vær en strategisk eiendomsaktør
 5. Skap retning og tillit gjennom samarbeid og dialog
 6. Vær en garantist for bolig- og bomiljøkvaliteter

Disse rådene er basert på anbefalinger fra kommuner og kunnskapsmiljøer som har vært med i prosjektet, og i dialog med utbyggingsaktører.

Behov for utvikling av nye arbeidsformer og mer kunnskap

Kompleksiteten og de mange dilemmaene i både politisk og faglig debatt knyttet til boligpolitiske spørsmål viser at det er behov for kontinuerlig utviklingsarbeid. Prosjektet peker på følgende muligheter videre:

 • Strategisk byledelse: Utvikling av et nasjonalt program der boligpolitikk er en av flere moduler
 • Arenaer og prosesser for boligpolitisk innovasjon
 • Kompetansemiljøer, både akademikere og praktikere, er viktige ressurser for å få opp relevante temaer for videre utredningsarbeid.