Bilde uten beskrivelse

Helgetun (Bergen)

Helgetun er et boligprosjekt med utleieboliger for eldre med fokus på samhandling og fellesskap. Her har du muligheten til å bidra i driften i barnehagen som ligger rett ved boligprosjektet eller arbeide på Helgeseter som er boliger og arbeidsplass for utviklingshemmede.

Foto: Husbanken

Foto: Husbanken

De 31 boligene er utformet slik at de kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne (livsløpsbolig) og har fellesareal som disponeres av beboerne og av barnehagen i nabolaget. Målsettingen er at alle bor i et fellesskap der en tar vare på hverandre og der det er trygt å bli gammel, samtidig som en får bidra og hjelpe andre i nærområdet.

Klyngetun

ABO Plan & Arkitektur har utviklet et prosjekt som bygger videre på kvalitetene vi kjenner fra gamle klyngetun. Boliger i ulike størrelser er samlet rundt et tun der det er fellesboder, verksted, forsamlingslokale og utleieenhet.

Foto: ABO Plan & Arkitektur

Foto: ABO Plan & Arkitektur

På den måten kan personer i ulike livsfaser ha et lite naboskap og mulighet som samhandling og fellesskap. De fleste boenhetene ligger på bakkeplan og alle har private uteoppholdsareal. Samtidig kan de dele på snøskuffer, plenklipper, stiger osv. Det gjør at behov for boligareal blir mindre. Forsamlingslokalet kan benyttes til bursdager, foreninger og hobbyaktiviteter. Får du overnattingsgjester, kan de benytte gjesterommet osv.

Vålandstun i Stavanger

Vålandstun i Stavanger er nyvinnende på flere måter, og fremstår som et svært attraktivt seniorboligprosjekt. Det gjelder både arkitektur, bokvalitet, attraktive møteplasser ute og inne. I tillegg representerer det også en ny måte å jobbe frem en god offentlig/privat løsning på. Stavanger peker på at kommunen må være en aktør overfor utbyggerne for å kunne møte behovet for et variert botilbud for seniorer og andre prioriterte grupper i årene som kommer.

Foto: Stavanger kommune

Foto: Stavanger kommune

Prosjektet har fått anerkjennelse som nasjonalt forbildeprosjekt for seniorboliger i Husbanken og ENOVA-støtte for nye energiløsninger.

Kirkeparken omsorgssenter i Hammerfest

Det andre er Kirkeparken omsorgssenter i Hammerfest som har en kafe og flere andre funksjoner som er åpne og kan brukes av hele byen. Det å kunne møte sine pårørende på en annen arena enn i boligen oppleves som en kvalitet. Kjennetegn ved boligprosjekter som har særlig kvaliteter er gjerne kombinasjon av private boliger og kommunale boliger i prosjektene, og legger til rette for generasjonskontakt med møteplasser, og opparbeidet uteområder som kan brukes av alle.

Boligen er sentral for hvordan eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser opplever sin situasjon og sine hjelpebehov.

Fellesskap med andre er viktig for opplevelsen av trygghet. Tilrettelegging for selvstendighet i egen bolig – og samtidig mulighet for fellesskap med andre kan løses på mange ulike måter, og kommunen som planmyndighet kan legge til rette for, og stimulere til at flere eldre søker sammen i boligløsninger som er tilpasset deres behov, det vil bli viktig for å sikre bærekraftige tjenester i fremtiden.

Tilbake til Bolig og et aldrende samfunn

Lenkeblokk Icon 7: Bolig og et aldrende samfunn