Gjennom overordnet strategisk planlegging legger vi til rette for aldersvennlig utvikling både på kort og lang sikt. Mindre tiltak kan utvikles og iverksettes raskt i samarbeid mellom ulike sektorer.

Alle sektorene i kommunen styres av kommunens strategiske planverk, som planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner. De folkevalgte setter kursen for hvordan kommunen skal utvikle seg på kortere eller lengre sikt, og administrasjonens oppgave er å utrede innhold i planer og å gjennomføre tiltak som understøtter de vedtatte planene.

Forankring i plankretsløpet

Med forankring i bærekraftsmålene og overordnede planer i kommunen kan de ulike fagavdelingene i kommunen identifisere og ta ansvar for tiltak som fremmer et aldersvennlig lokalsamfunn. Her kan samfunnsplanleggere, arealplanleggere, byggesaksbehandlere, de som arbeider med vei, park, drift, utbygging og eiendom og de som jobber med tjenester bidra sammen til at kommunen som helhet blir mer aldersvennlig og bærekraftig.

En aldersvennlig utvikling forankres strategisk i overordnede planer og følger plankretsløpet til kommunen ut i tiltak og evaluering:

Bilde uten beskrivelse

Prioriter enkle tiltak, som gir stor verdi for mange

Hensynet til aldersvennlig kan for eksempel innarbeides i reguleringsplaner, byggesaker og byggeprosjekter når det gjelder fremtidige tiltak. De som får ansvar for å planlegge et aldersvennlig lokalsamfunn kan også bidra til at allerede planlagte tiltak får aldersvennlige kvaliteter.            

Innen forvaltning og drift har kommunen mange mindre og avgrensede prosjekter som kan preges av aldersvennlig tenkning. Dette kan være strakstiltak, mindre vedlikehold og utbedringer som gjennomføres utenfor plansystemet i områder som allerede er utbygget. Her vil det være viktig at noen med ansvar for kommunaltekniske tjenester, park, eiendom og vedlikehold er sentrale i utviklingsarbeidet.       

Utendørsområder og bebyggelse som parker, møteplasser, toalettanlegg, vei, gang- og sykkelvei, turstier og parkeringsplasser gir muligheter for mange konkrete og kvalitetshevende tiltak.         

På samme måte kan man innen andre tjenesteområder også utvikle kortsiktige tiltak, samtidig som temaplaner og virksomhetsplaner legger grunnlag for aldersvennlig utvikling på lengre sikt. Gjennom medvirkning i plan kan kommunen sammen med næringsliv, utbyggere og grupper av innbyggere se nye muligheter for tiltak på kort og lengre sikt som vil styrke utviklingen av det aldersvennlige lokalsamfunnet.

Bilde uten beskrivelse

Prosess

Kartlegge

I Seniortråkk bruker man spørreskjema, samtaler, eventuelt kartleggingsapp og dialogverksted for å kartlegge den eldre del av befolkningens behov og ønsker i sitt nærmiljø. (Tysvær kommune)

Foto: OsloMet

Foto: OsloMet

Mange kommuner starter arbeidet med et folkemøte: Still enkle spørsmål, hør med folk hva som er viktig for dem.

Foto: Ann-Cathrin Holm, Oslo kommune

Foto: Ann-Cathrin Holm, Oslo kommune

Planlegge

Sorter innspillene i de som er en del av teknisk nivå, og de som har med menneskelig nivå. Fordel ansvaret for de ulike oppgavene og kom i gang med gjennomføring av de lavthengende fruktene raskt.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Planlegg nye sykehjem sammen med andre steder folk møtes, som på Mortensrud i Oslo, hvor biblioteket og sykehjemmet skal dele torg.

Foto: Bølgeblikk arkitekter

Foto: Adobe Stock Foto: Bølgeblikk arkitekter

Implementere

Det kan ikke bli for mange benker: Å kunne hvile underveis gjør at flere kan gå seg en tur. Håndløper i bratte kneiker er godt for alle.

Foto: Trondheim kommune

Foto: Trondheim kommune

Møteplassen på butikken: Også helt lokalt kan nærbutikken bli en møteplass med kaffe, sitteplass og toalett.

Foto: Rune Hagen

Foto: Rune Hagen

Evaluere

Ta med en gruppe eldre og dra på en ny befaring, der dere ser på hva som er blitt bra, hva som kan bli bedre, og snakker om hva det er viktig å prioritere nå.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Neste kapittel

Lenkeblokk Icon 3: Kommunikasjon og medvirkning