I stillinger med særaldersgrense er det mulig å ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før fylte 67 år. I KS-området er disse særaldersgrensene henholdsvis 60 og 65 år. Arbeidstakere i stilling med særaldersgrense kan ta ut pensjon inntil tre år før de aktuelle særaldersgrensene, dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85.

Arbeidstakere med særaldersgrense på 60 er brannkonstabler og andre innen brann- og redningstjenesten i kommunen, samt ansatte i ambulansetjeneste.  Dette er typiske mannsdominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 60 år er 95 prosent menn. 

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 87 prosent kvinner. Kvinnedominansen i disse yrkene bidrar til at gjennomsnittlig avgangsalder for ansatte i kommunal sektor er noe lavere for kvinner enn for menn. Kvinnene som var ansatt pr 1.12.2022 og som gikk av det påfølgende året, var i gjennomsnitt 63,0 år gamle da de gikk av, mens mennene som gikk av var i gjennomsnitt 63,5 år. Mer statistikk om ansattes alder finnes her: Aldersstatistikk

Arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren har lavere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn arbeidstakere i andre tjenesteområder i kommunesektoren. Dette bidrar til at andelen årsverk utført av ansatte med særaldersgrense er noe lavere enn andelen ansatte. Ansatte med særaldersgrense utgjør 29,0 prosent av de ansatte, og de utfører 27,6 prosent av årsverkene.  

 

Antall ansatte

Andel ansatte

Antall årsverk

Andel årsverk

Ingen særaldersgrense

330.100

71,0 %

277.600

72,4 %

Særaldersgrense 60 år

8.700

1,9 %

2.500

0,6 %

Særaldersgrense 65 år

126.000

27,1 %

103.500

27,0 %

Alle ansatte

460.400

100,0 %

383.600

100,0 %

 

Helsefagarbeidere og hjelpepleiere utgjør den klart største gruppen arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Deretter følger sykepleiere og miljøterapeuter. Tabellen under viser antall ansatte i de ti største yrkesgruppene med særaldersgrense i KS-området per 1. desember 2023.

HELSEFAGARB/HJELPEPL.

46.100

SYKEPLEIER

24.600

MILJØTERAPEUT

10.200

RENHOLDER

9.000

VERNEPLEIER

7.200

BRANNKONSTABEL

6.800

SPESIALSYKEPLEIER

5.400

FAGARBEIDER

5.300

FAGARB. M/FAGSKOLEUTD.

4.200

HELSESYKEPLEIER

3.100

Alle tall er hentet fra KS’ PAI-register.