Andelen kommuneansatte som arbeidet heltid steg fra 50,9 prosent 1. desember 2016 til 52,0 prosent 1. desember 2017. Dermed fortsetter den positive utviklingen på området. Andel heltidsansatte steg fra 47,4 prosent i 2007 til 48,7 prosent i 2012 og altså videre til 52,0 prosent i 2017.

Forskjell mellom kvinner og menn

Det er ennå forskjeller i heltidsandelene mellom kvinner og menn. Mens det 1. desember 2017 var 47 prosent av kvinnene som arbeidet heltid, var det på samme tidspunkt 67 prosent av mennene som var heltidsansatte. Utviklingen har vært ulik for kvinner og menn. Kvinners heltidsandel har siden 2007 steget med 7 prosentpoeng, mens menns heltidsandel har sunket med 4 prosentpoeng. Forskjellen har dermed sunket fra 31 til 20 prosentpoeng.

Utvikling over yrkeskarrieren

Det er store forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder andelen heltidsansatte. Blant ansatte under 20 år arbeider bare 6 prosent heltid, og denne andelen er halvert siden 2007. Trolig er det slik at det i denne gruppen er mange som har en stilling i kommunal sektor ved siden av skole eller studier, og at denne gruppen vokser.

Også i aldersgruppen 20-24 år er heltidsandelen lav. Der jobber 1 av 5 heltid, mens andelen øker til nærmere 1 av 2 i aldersgruppen 25-29 år. Heltidsandelen er med 58 prosent høyest i aldersgruppen 40- 49 år og faller til under 50 prosent for ansatte som er 60 år eller eldre.

Ulike tjenesteområder

Det er også stor variasjon mellom de ulike tjenesteområdene i kommunesektoren. Mens andelen heltidsansatte er 80 prosent i administrasjonen, er den bare 35 prosent innen helse/pleie /omsorg. Innen både barnehage og undervisning ligger den i overkant av 60 prosent.
Andelen heltidsansatte har siste 10 år økt innen samtlige tjenesteområder.

Hva menes med heltid?

Her har vi definert en ansatt som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene vedkommende har er minst 100 prosent, slik at for eksempel en person med to stillinger på 50 prosent telles som en heltidsansatt.

Mer om heltid

Du kan se flere tall og mer statistikk på temasiden om heltid og deltid. Der finner du også opplysninger om gjennomsnittlig stillingsstørrelse og annet. Mer om heltid finner du på nettsiden heltid.no.