Kommunal forvaltning sysselsetter i overkant av en halv million arbeidstakere, som utfører om lag 421.000 årsverk. Med kommunal forvaltning menes arbeidstakere i kommuner og fylkeskommuner, samt kommunale foretak. Det vil si at også Oslo kommune inngår i statistikken. Det er altså ikke tariffstatistikken som presenteres her. Tariffstatistikken for KS-området er presentert i en egen rapport her.

Per 1. desember 2023 var gjennomsnittlig årslønn i kommunal forvaltning 620.300 kroner. I kommunene var den 613.200 kroner, og i fylkeskommunene 685.400 kroner.

Kvinners lønn som andel av menns lønn var 95,1 prosent. Dette er ikke korrigert for at kvinner og menn fordeler seg ulikt på stillinger med ulike lønnsnivåer. Se her for mer om lønn etter kjønn.

Tabellen under viser gjennomsnittslønn og lønnsvekst fra 1.12.2022 til 1.12.2023 for et utvalg store stillinger i kommunesektoren.

 

Ansatte

Årsverk

Grunnlønn per 1.12.2023

Vekst i grunnlønn 1.12.2022 - 1.12.2023

Kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn

Månedsfortjeneste * 12 per 1.12.2023

Vekst i månedsfortjeneste 12.2022 - 1.12.2023

Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns månedsfortjeneste

ALLE STILLINGER

500.300

420.900

584.500

6,1 %

95,0 %

620.300

6,2 %

95,1 %

ALLE STILLINGER I KOMMUNER

456.000

379.300

575.100

6,1 %

96,1 %

613.200

6,2 %

95,9 %

ALLE STILLINGER I FYLKESKOMMUNER

45.600

41.600

670.800

6,2 %

96,0 %

685.400

6,2 %

95,6 %

ASSISTENT

56.000

33.800

422.500

6,3 %

102,4 %

466.600

5,9 %

99,5 %

PLEIEMEDARBEIDER

16.300

8.100

405.000

6,9 %

100,9 %

512.300

6,0 %

99,0 %

HELSEFAGARB/HJELPEPL.

49.800

38.500

479.400

5,9 %

101,6 %

575.800

6,2 %

99,5 %

SYKEPLEIER

26.400

22.400

572.800

5,7 %

99,3 %

661.000

6,8 %

97,2 %

FAGARBEIDER

45.900

38.100

487.200

5,9 %

97,3 %

514.500

6,0 %

96,2 %

PEDAGOGISK LEDER

12.300

11.500

589.900

5,9 %

101,2 %

599.200

5,8 %

101,1 %

ADJUNKT

21.100

19.200

593.400

5,8 %

99,4 %

617.100

5,6 %

99,3 %

ADJUNKT M. TILLEGGSUTD.

37.100

34.600

652.000

6,7 %

100,0 %

678.100

6,4 %

99,8 %

LEKTOR M. TILLEGGSUTD.

19.200

17.900

703.100

6,3 %

100,2 %

729.400

6,3 %

99,9 %

RÅDGIVER

20.300

19.400

719.700

5,5 %

97,3 %

722.900

5,5 %

97,0 %

Tabellene under kan lastes ned som Excel og viser lønn per kommune og per stillingskode for ansatte i kommunal forvaltning.

Tabell 1. Lønn og lønnsvekst per kommune

Tabell 2. Lønn for kvinner og menn per kommune

Tabell 3. Lønn for kvinner og menn per stillingskode

Tabell 4: Lønn og lønnsvekst per kostra funksjonskode (kommuner)

Tabell 5: Lønn og lønnsvekst per kostra funksjonskode (fylkeskommuner)

Lønnsbegrep

Månedsfortjeneste
Månedsfortjeneste er arbeidstakers grunnlønn pluss faste og variable tillegg per 1. desember. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste er summen av utbetalt lønn i desember delt på antall årsverk.

Datolønnsvekst
Datolønnsvekst viser endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra en dato, til samme dato året etter. I KS-området vises datolønnsveksten fra 1. desember ett år til 1. desember året etter. Datolønnsveksten tar ikke høyde for når på året lønnstillegg gis. Datolønnsvekst er best egnet til å sammenligne lønnsutvikling mellom grupper med samme tidspunkt for lønnstillegg.

Årslønn
Årslønn er den beregnede lønnen for en lønnstaker i løpet av et kalenderår ved full tid og full lønn under ferie og annet fravær. Årslønnen omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg. Gjennomsnittlig årslønn angir det gjennomsnittlige lønnsnivået for hele kalenderåret.

Årslønnsvekst
Årslønnsveksten viser endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Gjennomsnittlig årslønn vil variere ut ifra når på året det gis lønnstillegg. Derfor benyttes årslønnsvekst som lønnsbegrep til å sammenligne lønnsutvikling mellom tariffområder med ulikt tidspunkt for lønnstillegg.

Lønnsglidning
Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Glidning er dermed en restpost. Glidning kan forekomme av lønnstillegg utenom de sentrale tilleggene, eller strukturelle endringer, som for eksempel endring i andel arbeidstakere med høy eller lav utdanning.

Overheng
Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over/under gjennomsnittsnivået for kalenderåret. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.